start 行最简化的竖式方法 - (Debug中)Pluveto's Blog

行最简化的竖式方法

为了避免反复抄表, 减少抄写错误; 避免分数运算, 提高运算准确率, 应付考试, 发明此法.

操作示范

求通解

$\left\{\begin{array}{c}{x_{1}+x_{2}-6 x_{3}-4 x_{4}=-1} \\ {3 x_{1}-x_{2}-6 x_{3}-4 x_{4}=9} \\ {2 x_{1}+3 x_{2}+9 x_{3}+2 x_{4}=7} \\ {2 x_{1}-3 x_{2}-21 x_{3}-10 x_{4}=1}\end{array}\right.$

解:

首先去除第四行, 显然是由前三行以 $1:1:-1$ 凑出来的, 是无效行.

对于

$\left\{\begin{array}{l}{x_{1}+x_{2}-6 x_{3}-4 x_{4}=-1} \\ {3 x_{1}-x_{2}-6 x_{3}-4 x_{4}=9} \\ {2 x_{1}+3 x_{2}+9 x_{3}+2 x_{4}=7}\end{array}\right.$

计算过程如下

// 首先列出增广矩阵:
  1  1  -6  -4  -1
  3  -1  -6  -4  9
  2  3  9  2  7
// 对于上面, 用第 1 行减去第 2 行, 得到新行 -2  2  0  0  -10 放在下面.
// 同时把 1 或 2 行中的更复杂一行做 x 标记, 表示弃用:
  1  1  -6  -4  -1
x  3  -1  -6  -4  9
  2  3  9  2  7
  -2  2  0  0  -10
// 对于上面: 末两行作差, 得到新行放在下面.
// 同时把作差两行中的更复杂一行做 x 标记, 表示弃用:
  1  1  -6  -4  -1
x  3  -1  -6  -4  9
x  2  3  9  2  7
  -2  2  0  0  -10
  0  5  9  2  -3
    
// 如此下去, 即可解出.

草稿纸是这样的:

x  1  1  -6  |  -4  -1
x  3  -1  -6  |  -4  9
x  2  3  9  |  2  7
x  -2  2  0  |  0  -10
x  0  5  9  |  2  -3
x  -1  1  0  |  0  -5
x  0  2  -6  |  -4  -6
x  0  1  -3  |  -2  -3
x  0  5  -15  |  -10  -15
x  0  0  24  |  12  12
x  0  0  2  |  1  1
x  0  0  18  |  9  9  // 为了避免分式运算, 把两行各自扩大到最小公倍数, 并弃用各自原行
x  0  10  18  |  4  -6
x  0  10  0  |  -5  15
x  0  2  0  |  -1  -3
x  0  0  2  |  1  1
x  -2  2  0  |  0  -10

  2  0  0  |  -1  7
  0  2  0  |  -1  3
  0  0  2  |  1  1

草稿运算过程中不会有任何分数的计算

不用进行任何重复誊抄

最后得到的对角矩阵, 三行各自除以主元系数 2 就得到了答案.

$\left(\begin{array}{cccc|c}{1} & {0} & {0} & {-\frac{1}{2}} & {\frac{7}{2}} \\ {0} & {1} & {0} & {-\frac{1}{2}} & {-\frac{3}{2}} \\ {0} & {0} & {1} & {\frac{1}{2}} & {\frac{1}{2}} \\ {0} & {0} & {0} & {0} & {0}\end{array}\right)$

标签: none

添加新评论